voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Oud en zelfstandig in 2030 – Een reisadvies

oudenzelfstandig.jpg

Op 1 april hebben Jet Bussemaker, Floris Alkemade en Gijsbert van Herk een gezamenlijke reactie ingezonden op het advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen ‘Oud en zelfstandig in 2030 – Een reisadvies’. De reactie is gebaseerd op de ervaringen met de prijsvraag WHO CARES en de gelijknamige Community of Practice en het in 2019 verschenen advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’.

Bussemaker, Alkemade en Van Herk geven de commissie vier aandachtspunten mee waarmee het advies kan worden versterkt. Deze richten zich op 1) De ondersteuning van lokale initiatieven, 2) Het toekomstbestendig renoveren en verbouwen van bestaande woningen en locaties, 3) De zorgzame woonomgeving en 4) De koppeling met andere opgaven als de energietransitie. Naast deze aandachtspunten vragen zij aandacht voor de knelpunten die veel WHO CARES teams ervaren, waaronder het gebrek aan beschikbare locaties en de beperkte financieringsmogelijkheden. De ondertekenaars pleiten onder andere voor de inzet van maatschappelijke kosten-baten analyses, ander onderzoek of ervaringsgegevens om de waarde van woonzorginitiatieven zichtbaar te maken en zo gemeenten te ondersteunen in hun argumentatie om locaties beschikbaar te stellen.

Op 14 november 2018 stelde het kabinet de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in. De commissie – beter bekend als de Commissie-Bos - kreeg de opdracht advies uit te brengen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg.

Het advies van de commissie-Bos is op 15 januari 2020 verschenen onder de titel ‘Oud en zelfstandig in 2030 – Een reisadvies’. Veel van de aanbevelingen zijn terug te voeren op drie centrale adviezen: 1) Ga (ver)bouwen, 2) Ga digitaal en 3) Werk samen. Met het eerste centrale advies pleit de commissie voor een toename van het aantal (ver)bouwactiviteiten van nieuwe woonvormen, tussen het aloude huis en verpleeghuis in. Met het tweede centrale advies pleit de commissie voor grootschalig gebruik van digitale technologieën, zowel door aanbieders van professionele zorg en ondersteuning als door ouderen zelf. Met het derde centrale advies pleit de commissie voor lokale en regionale samenwerking tussen zorgverleners.

Op basis van alle binnengekomen reacties zal de Commissie-Bos haar advies actualiseren waar nodig en mogelijk. Dit gebeurt nog voor de zomer van 2020. Dan zal ook de brief van Bussemaker, Alkemade en Van Herk openbaar worden gemaakt.

Meer informatie over de brief kunt u verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@whocarescommunity.nl.