voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Werkbezoek Almere

Begin november bracht WHO CARES community of practice een werkbezoek aan de gemeente Almere. De twee winnende teams hadden van de gemeente een vervolgopdracht gekregen om hun plannen uit te werken en financieel te onderbouwen. Aan de hand van presentaties gingen Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Reinier Koppelaar (Programmaleider Langer Thuis bij ministerie VWS), wethouder Loes Ypma en diverse gemeente ambtenaren met de teams in gesprek over de voortgang, maar ook over de belemmeringen die de realisatie van de plannen in de weg staan.

In de torenkamer van woonzorgcentrum De Overloop, midden in Almere-Haven, presenteren allereerst drie teams die meededen aan de tweede ronde van WHO CARES hun plannen. De teams van The Commons, Prachtdorp Almere-Haven en Het Rijtjeshuis past de zorg waren allemaal verder gegaan met de ontwikkeling van hun voorstellen.

The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Haven
Het team van The Commons is tot het inzicht gekomen om hun plan aan te passen naar meer hanteerbare ingrepen om daarmee beter aan te sluiten bij de behoefte en mogelijkheden van een buurt. Hiermee zijn de aanpassingen sneller door te voeren en daarmee kunnen ze, wanneer ze uitgevoerd en dus inzichtelijk zijn, een motor zijn voor de gewenste grootschalige verandering in de wijk.

Floris Alkemade adviseert het team om te beginnen met een woonblok van private eigenaren om daarmee de bewoners van corporatiewoningen aan te zetten hun corporatie in beweging te krijgen. Het team is daarnaast in gesprek met woningcorporatie Rochdale om op een vergelijkbare manier in Amsterdam aan de slag te gaan.

Almere-Haven: Prachtdorp
Het team richt zich niet langer op het centrumgebied en De Werven in Almere-Haven, maar op De Grienden in het oosten van Almere en heeft voor die wijk een procesplan opgesteld, in samenwerking met Woningstichting GoedeStede. Het team is in gesprek met de gemeente over betrokkenheid bij het komende proces van stedelijke vernieuwing en zoekt naar financiering van het proces.

Reinier Koppelaar wijst het team op de stimuleringsregeling die het ministerie van VWS momenteel aan het ontwikkelen is. De regeling kan gezien worden als een subsidieregeling voor de initiatieffase en kan zorgen voor financiering in de vorm van een garantstelling/waarborglening. De verwachting is dat de regeling begin 2019 van start gaat.

Het rijtjeshuis past de zorg
Hoewel het team op meerdere plekken in het land met geïnteresseerden heeft gesproken over de aanpak van rijtjeshuizen, blijkt er vooral veel interesse in het digitale platform dat als onderdeel van het plan is ontwikkeld. Blijkbaar is er een grote behoefte aan ondersteuning op dit vlak bij veel gemeenten.

WHO CARES community of practice brengt het team in contact met experts op dit gebied. Reinier Koppelaar wijst het team op de subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)’ die naar verwachting in 2019 van start gaat.

Met de gemeente Almere in gesprek

Het tweede deel van het werkbezoek bestond uit een presentatie van de twee plannen die ex aequo als winnaars waren aangewezen door de jury. De gemeente Almere had beide plannen een vervolgopdracht gegeven, die ze onlangs hadden opgeleverd. Een uitstekend moment om met WHO CARES community of practice langs te komen en met de wethouder in gesprek te gaan.

Expeditie Almere Haven – de kunst van het samenleven
Het team presenteert een integraal hoofdlijnenplan voor het pilotgebied in Almere Haven en zou graag zien dat haar ambities verbonden worden aan de procesaanpak voor de stedelijke vernieuwing van de gemeente Almere.

Floris Alkemade is onder de indruk en waardeert onder andere de integraliteit van het plan. Ook Reinier Koppelaar reageert positief, onder andere omdat het plan voortbouwt op het concept ‘positieve gezondheid’. Loes Ypma vindt het een mooi voorbeeld van denken vanuit mensen en niet vanuit systemen dat solidariteit versterkt, zowel tussen als binnen generaties.

Loes Ypma acht opname van het plan in de procesaanpak voor de stedelijke vernieuwing kansrijk. Enerzijds sluit de integrale aanpak aan bij de actuele maatschappelijke opgaven en hoofdlijnenaanpak voor de stedelijke vernieuwing. Anderzijds heeft Almere Haven binnen de aanpak prioriteit. Loes Ypma blijft haar collega’s hierop wijzen.

BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes
Dit plan voorziet in een hof bestaande uit kleine woningen en gemeenschappelijke ruimten. Het team heeft een nieuwe locatie op het oog: de locatie waar eerst een zwembad stond en dat nu bestemd is voor een woningbouwinitiatief.

Het team vraagt de gemeente om exclusiviteit bij de ontwikkeling van de locatie voor de duur van een jaar en om een aanpassing van het huidige grondbeleid. Oplossingen worden onder andere gezocht in de vorm van een erfpachtconstructie, een garantstelling en een fonds.

Een ander knelpunt is de financiering van de gedeelde ruimte. Loes Ypma wijst het team op de ruimte die binnen de Wlz en de Wmo bestaat. Ze maakt zich zorgen over de vraag waar de rekening uiteindelijk terechtkomt en biedt aan om mee denken over de inrichting van een wooncoöperatie, zodat ook de mensen die het project niet kunnen starten er wel van kunnen profiteren.

Floris Alkemade adviseert het team de besparing op de zorgkosten van de toekomstige bewoners te berekenen en vraagt het team hun traject te documenteren, zodat ook anderen ervan kunnen leren.