nederlandwordtanders.nl

Groningen, Oosterparkwijk

Een oude volksbuurt in transitie

De Oosterparkwijk was een historische volksbuurt in mineur met het daarbij horende imago. Stap voor stap is de wijk de laatste jaren veranderd en steeds populairder geworden. Niet alle delen van de wijk en niet alle inwoners van de Oosterparkwijk profiteren even hard mee.

Achtergrondinfo Oosterparkwijk Groningen

Het hart van de wijk, de Bloemenbuurt is vooroorlogs en heeft de status van beschermd stadsgezicht. Naast monumentale panden, fraaie parken en karakteristieke architectuur draagt ook de stedenbouwkundige opzet hier aan bij. Daaromheen liggen de Vogel-, Flora- en Gorechtbuurt; veelal gestapelde woningen gebouwd in de naoorlogse jaren. Het overgrote deel van de woningen in de wijk is, en blijft, in eigendom van woningcorporatie Nijestee.

De uitdaging

Zowel op bouwhistorisch, programmatisch, als demografisch gebied biedt de Oosterparkwijk een rijke verscheidenheid, en in basis een grote kwaliteit. Echter, juist in de naoorlogse delen van de wijk is het beeld anders en vind je de bekende tijdsgebonden mankementen. Hier ligt dan ook de uitdaging.
Twee randen van de wijk bestaan uit oude industriestroken die hun functie verliezen. De gemeente wil de komende jaren deze terreinen ontwikkelen. Niet alle locaties zijn al ingevuld. Samen met een aantal leegkomende monumentale schoolgebouwen maken deze gebieden onderdeel uit van het plangebied. Hier liggen kansen. De groenstructuren en buitenruimte in de wijk zijn eveneens een interessant vertrekpunt.

Een andere uitdaging is om de verbinding te maken met het infrastructurele vraagstuk: hoe kan de binnenstad via deze wijk beter met de buitenwijken worden verbonden?

Interessante vertrekpunten te over: rijke bouwhistorie, veel buitenruimte, verkeersvraagstuk en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Bewonersparticipatie als speerpunt

Ook in Groningen blijven ouderen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen en leven - met daarbij de bekende voor- en nadelen. Om bewoners hierbij te ondersteunen zijn in Groningen WIJ-teams opgericht die zich inzetten voor het samenbrengen van zorg- en sociale partijen en die een platform creëren om de ontwikkelingen in de wijk te stimuleren. Het naastgelegen Universitair Academisch Medisch Centrum (UMCG) is met het initiatief Healthy Ageing tevens een interessante sparringpartner. Zij staan te springen om aan de slag te gaan met nieuwe ideeën voor de wijk met als ideaal een 'Man made blue zone' te realiseren.

In de wijk worden ook andere initiatieven ontplooid. Er zijn verschillende bewonersorganisaties actief, er is een buurtrestaurant en een moestuin waar groenten verbouwd worden voor de voedselbank. De gemeente Groningen hecht veel waarde aan de vernieuwing van de lokale democratie en experimenteert met diverse vormen van bewonersparticipatie. De vijf ideeën die worden geselecteerd voor de tweede ronde zullen dan ook in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden worden uitgewerkt.


winnaars

Onder grote belangstelling zijn op donderdag 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.


magazine

Bekijk hier het magazine over de prijsvraag met achtergronden en uitgebreide informatie over de genomineerde projecten en de winnaars.