nederlandwordtanders.nl

Rotterdam, Carnisse

Een echte doorgangswijk met een gouden randje

Menigeen begint een wooncarrière in de wijk Carnisse op Rotterdam-Zuid. Meer dan de helft van de inwoners verhuist binnen vier jaar weer.

Informatie Rotterdam, Carnisse

Carnisse ligt in het hart van het Rotterdamse stadsdeel Charlois. Aan de westkant ligt de Maastunnel. Ten oosten van de wijk bevindt zich het hart van Zuid. Hier zijn tal van centrumvoorzieningen en een knooppunt van openbaar vervoer. Aan de zuidrand van Carnisse vormt het Zuiderpark een groene 'achtertuin'. Een uitgelezen plek voor ontmoeting en beweging. Echter, vanwege een ‘wand’ aan gebouwen – grootschalige voorzieningen, waaronder ook zorginstellingen- en daarmee een gevoelsmatige barrière is de verbinding tussen de wijk en het park minimaal.

Veel particuliere verhuur

In Carnisse staan ongeveer zesduizend woningen. Een zeer groot deel van de woningen bestaat uit vroeg naoorlogse twee en- driekamer portiekwoningen zonder lift. Van de woningvoorraad is veertien procent corporatiebezit. Het overige deel is in particulier bezit (hierbij kun je ook denken aan huisjesmelkers). De WOZ-waarde is over het algemeen laag. Dit vertaalt zich ook in een populatie met lage inkomens. Kopers in Carnisse krijgen hun woning vaak niet doorverkocht en wonen er langer dan gepland. Op de sociale index scoort Carnisse slecht op binding en capaciteiten.

Gezinnen veruit in de minderheid

De wijk telt bijna elfduizend bewoners. Menigeen begint in Carnisse zijn of haar wooncarrière, waardoor er relatief veel één- en tweepersoonshuishoudens wonen: circa 75 procent. De wijk kent een hoge mutatiegraad. Zestig procent van de mensen verhuist binnen vier jaar. Vergeleken met andere vooroorlogse stadswijken wonen er weinig kinderen. Een kwart van de huishoudens is een gezin. Van de ouderen in Carnisse woont bijna een derde in voorzieningen van zorginstellingen. In de wijk is ook zorg voor mensen met een psychische of (licht) verstandelijke beperking.

Gewoon, gezond en gelukkig leven

Hoe wordt Carnisse een wijk die klaar is voor de toekomst? Waar mensen met en zonder beperking gewoon, gezond en gelukkig kunnen opgroeien en oud kunnen worden? Dat vraagt om goed toegeruste wijken, met de juiste infrastructuur, specifieke voorzieningen, een levensloopbestendige woningvoorraad en de nodige aandacht en ondersteuning, verzorging en verpleging dichtbij of in huis.
Wat betekent dit voor de fysieke omgeving, maar ook, wat betekent dit voor de formele en informele structuren en diensten die geleverd worden op het gebied van wonen, zorg en welzijn? En wat vraagt dit van de bewoners zelf?


winnaars

Onder grote belangstelling zijn op donderdag 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.


magazine

Bekijk hier het magazine over de prijsvraag met achtergronden en uitgebreide informatie over de genomineerde projecten en de winnaars.