nederlandwordtanders.nl

Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis

Vergrijzing en krimp drukken op naoorlogse wijk

De wijk Geleen-Zuid en Kluis ligt aan de zuidgrens van het stadsdeel Geleen. De naoorlogse woonwijk stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Vergrijzing en ontgroening slaan toe in de hele regio, ook in deze wijk. De sociale cohesie is er gering en de leefbaarheid staat onder druk.

Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis

Sittard-Geleen, een gemeente met iets meer dan negentigduizend inwoners, ligt in de krimpregio Zuid-Limburg. De demografische prognoses in dit gebied zijn somber. Voor het stadsdeel Geleen, waar de wijk Geleen-Zuid en Kluis deel van uitmaakt, geldt dat de omvang van de bevolking daalt en dat het aantal 65- en 75-plussers toeneemt. In Geleen-Zuid is het aandeel van 65-plussers 28 procent. In Kluis wonen iets minder senioren, maar toch nog twintig procent. De meeste ouderen zullen in hun eigen huis willen blijven wonen, verwacht de gemeente.

Typisch jaren zestig

De vijfduizend woningen in deze wijk zijn typisch naoorlogs: portiekflats, galerijcomplexen, rijtjeshuizen, twee-onder-een-kappers, vrijstaande woningen en bungalows. Het bestand is een mix van particulier eigendom en (sociale) huur. De wijk telt in 2016 ruim tienduizend bewoners. De grootste in de wijk actieve woningcorporatie is ZOwonen. In Geleen-Zuid is het aandeel koopwoningen 56% en het aandeel huurwoningen 44%; in Kluis is dit respectievelijk 61% en 39%.

Belangrijkste opgave is voorzieningen op peil te houden en daarmee de leefbaarheid in stand te houden.

Veel ouderen betekent veel vraag naar verzorging in allerlei vormen. Aanbod van en (toekomstige) vraag naar intramurale zorg sluiten in de wijk op elkaar aan, al kan er meer vraag ontstaan door instroom uit de regio.

Zeer onlangs is er voor Geleen-Zuid en Kluis een gebiedsvisie vastgesteld. In de aanvullende informatie over Sittard Geleen (hierboven in pdf te downloaden) is hierover meer informatie te vinden. Op dit moment ligt er in Geleen-Zuid een opgave voor circa 45 woningen extra in de categorie verzorgd wonen. Nieuwbouw is hierbij niet het belangrijkste thema, eerder gaat het om de vraag hoe de bestaande woningvoorraad kan worden aangepast aan de wens van ouderen om langer zelfstandig te wonen.

Het blijkt dat ouderen minder behoefte hebben aan levensloopbestendige woningen, liever blijven zij in de eigen woning, zo nodig met kleine aanpassingen. Dat betekent dat gezocht wordt naar nieuwe verbindingsvormen tussen wonen, welzijn en zorg. Welke nieuwe organisatievormen zijn daarbij nodig?

Wat kan de komst van zorglocatie Parc Glana met intramurale zorg voor de buurt betekenen? Hoe creƫer je een infrastructuur voor hele wijk die maakt dat de voorzieningen van Parc Glana voor de hele wijk bereikbaar worden, ter verhoging van de leefbaarheid en de versterking van de sociale verbanden? Het is een uitdaging om zorgbehoevenden en buurtbewoners elkaar te laten ontmoeten in een nieuw sociale netwerk.


winnaars

Onder grote belangstelling zijn op donderdag 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.


magazine

Bekijk hier het magazine over de prijsvraag met achtergronden en uitgebreide informatie over de genomineerde projecten en de winnaars.